Ochrana osobních údajů

Provozovatel serveru www.profi-chiptuning.cz, společnost Profichip s.r.o.,  (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR).

 1. Rozsah zpracování
  Při nákupu zboží nebo služeb nabízeným provozovatelem na internetových stránkách profi-chiptuning.cz mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a číslo telefonu. Tyto údaje a obsah slouží jako prostředek k realizaci obchodu mezi uživatelem a společností Profichip s.r.o.
  V případě, že uživatel poptává úpravu pro konkrétní vozidlo, jsou zpracovány i údaje o značce a modelu automobilu Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.
 2. Účel zpracování
  Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. Obecně platí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem prodeje služeb a produktů nabízených na stránkách profi-chiptuning.cz.
  Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po celou dobu zpracování.
 3. Doba zpracování osobních údajů
  Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání zákonné povinnosti uchovávat účetní doklady, kterou stanoví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 4. Automatizované rozhodování, včetně profilování
  Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání stránek profi-chiptuning.cz ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.
  Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další osoby oprávněné podle pravidel stanovených v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.Provozovatel neprovádí profilování uživatele.
 5. Právní základ zpracování
  Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. K tomuto zpracování není potřebný Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 6. Předávání třetím osobám
  Provozovatel nepředává ke zpracování osobní údaje uživatelů třetím osobám mimo:
  Propojených podniků (dle pravidel Evropského práva), tj. podniky, které společnost
  Profichip Praha s.r.o. spolu/vlastní nebo spolu/ovládána.
  Profichip Brno s.r.o. spolu/vlastněna nebo spolu/ovládána.
  Profichip Ostrava s.r.o. spolu/vlastněna nebo spolu/ovládána.
 7. Předávání do 3. Zemí
  Provozovatel portálu www.profi-chiptuning.cz nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí
 8. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 9. Práva uživatele
  Požádá-li subjekt údajů www.profi-chiptuning.cz o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel (subjektu údajů) má právo:
a)     požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);

b)    nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,

c)    podat stížnost u dozorového úřadu;